Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Projekt bazy danych systemu informatycznego „Baza serwisowa sprzętu RTV” sporządzono w środowisku MySQL Workbench. Program do pobrana pod adresem: http://www.mysql.com/downloads/workbench/.

Baza danych umożliwia tworzenie zbiorów danych związanych z funkcjonowaniem serwisu RTV, takich jak:

 • dane osobowe, adresowe, kontaktowe pracowników serwisu oraz jego klientów,
 • dane dotyczące napraw, reklamacji,
 • opisy techniczne uszkodzeń,
 • terminy realizacji,
 • wykazy części zamiennych, które zostały wykorzystane w naprawach serwisowych.

Gospodarka materiałowa - magazyn części zamiennych

Dodatkowo, baza danych umożliwia:

 • wspomaganie pracy serwisu w zakresie gospodarki materiałowej częściami zamiennymi,
 • tworzenie własnej klasyfikacji (wg nazw kategorii oraz producentów),
 • prowadzenie ewidencji poszczególnych egzemplarzy części zamiennych (nr seryjny, data zakupu, data użycia, cena zakupu, …),
 • sprawdzenie, czy podzespół wymagany w naprawie serwisowej jest dostępny w magazynie.

 

Tabela 1. Przykładowa klasyfikacja według nazw kategorii produktów oraz nazw producentów.
Klasyfikacja: Przykład:
Nazwa kategorii procesor, karta graficzna, zasilacz, matryca, obudowa, …
Nazwa producenta Intel, ATI, Samsung, …

 

Wprowadzenie nowego egzemplarza danego podzespołu powinno być wykonane w następującej kolejności:

 1. utworzenie nazwy kategorii oraz producenta (kolejność nie ma znaczenia),
 2. wprowadzenie danych dotyczących podzespołu (nazwa, typ, wersja, …),
 3. wprowadzenie danych dotyczących egzemplarza danego podzespołu (nr seryjny, data zakupu, cena zakupu).

W ramach jednego podzespołu posiadającego atrybuty takie jak: nazwa, typ, wersja, można utworzyć wiele egzemplarzy, z których każdy posiada swój unikalny numer seryjny. Każdy egzemplarz danego podzespołu może różnić się także datą zakupu, datą użycia oraz ceną zakupu.

System zaprojektowany dla bazy danych powinien umożliwiać:

 • usunięcie nazwy kategorii, w ramach której został już wcześniej utworzony podzespół,
 • usunięcie nazwy producenta, w ramach którego został już wcześniej utworzony podzespół,
 • usunięcie podzespołu, w ramach którego utworzono egzemplarze.

Każdy egzemplarz podzespołu może być użyty w naprawie tylko raz. Każda reklamacja (naprawa) może zawierać listę egzemplarzy części zamiennych użytych w naprawie. Możliwe jest także zarejestrowanie naprawy bez użycia części zamiennych. Projektowany system w oparciu o bazę danych powinien zawierać filtr wyszukiwania po nazwie podzespołu.

 

Schemat ERD (ang. Entity-Relationship Diagram)

 

Na rysunku 1. przedstawiono schemat ERD bazy danych.

 

Schemat ERD bazy danych systemu - Baza serwisowa sprzętu RTV

Rys. 1. Schemat ERD bazy danych systemu „Baza serwisowa sprzętu RTV”

 

Opis bazy danych

Bazę danych podzielono na dwie części:

 • Obsługa reklamacji:
 • Obsługa magazynu części zamiennych.

Obsługa reklamacji

W części tej rejestrowane są dane dotyczące pracowników serwisu, klientów oraz składanych reklamacji.

Tabele: Pracownicy, Adresy, Kontakty, zostały połączone relacjami jeden do jednego.

Tabele: Klienci_serwisu, Kontakty_klientow_serwisu oraz Adresy_klientow_serwisu, zostały połączone relacjami jeden do jednego.

Klienci_serwisu – Reklamacje (relacja jeden do wielu)

Jeden klient może mieć wiele reklamacji. Każda reklamacja dotyczy tylko jednego klienta.

Pracownicy – Reklamacje (relacja jeden do wielu)

Jeden pracownik może przyjąć (zarejestrować) wiele reklamacji. Każda reklamacja jest zarejestrowana tylko przez jednego pracownika.

W tabeli Egzemplarze_podzespolow dodano pole id_reklamacja (klucz obcy), w celu umożliwienia określenia, które egzemplarze podzespołów zostały użyte w danej reklamacji.
W jednej naprawie (reklamacji) może być użytych wiele podzespołów (lub żaden). Każdy egzemplarz podzespołu może być użyty w danej naprawie (reklamacji) tylko jeden raz.

Obsługa magazynu części zamiennych

W części tej rejestrowane są egzemplarze części zamiennych, wykorzystywanych w naprawach serwisowych. Zawiera ona następujące tabele: Kategorie, Producenci, Kategorie_producenci, Podzespoly, Egzemplarze_podzespolow.

Podzespoly – Egzemplarze_podzespolow (relacja jeden do wielu)

W ramach jednego podzespołu można utworzyć wiele egzemplarzy. Każdy egzemplarz jest przypisany tylko do jednego podzespołu, posiada swój unikalny numer seryjny. Poszczególne egzemplarze danego podzespołu mogą różnić się pomiędzy sobą datą zakupu, ceną, a także datą użycia. Każdy egzemplarz podzespołu może być użyty w naprawie tylko raz. Reklamacja może zawierać listę egzemplarzy części zamiennych użytych w naprawie. Naprawa może być także wykonana bez użycia części zamiennych.

Opis tabel

Tabele 2 - 13 prezentują strukturę tabel.

 

Tabela 2. Pracownicy
Nazwa pola: Typ:
id_pracownik int
id_adres int
id_kontakt int
login varchar(50)
md5_haslo varchar(32)
imie varchar(50)
nazwisko varchar(50)
uprawnienie enum(1)
konto_aktywne tinyint
data_zatrudnienia datetime
data_zwolnienia datetime

 

Tabela 3. Adresy
Nazwa pola: Typ:
id_adres int
miasto varchar(80)
miejscowosc varchar(80)
wojewodztwo varchar(20)
powiat varchar(80)
kod_pocztowy varchar(6)
ulica varchar(80)
nr_domu varchar(10)
nr_lokalu varchar(10)

 

Tabela 4. Kontakty
Nazwa pola: Typ:
id_kontakt int
nr_tel_1 varchar(45)
nr_tel_2 varchar(45)
fax varchar(45)
email varchar(45)
www varchar(45)

 

Tabela 5. Reklamacje
Nazwa pola: Typ:
id_reklamacja int
id_klient int
id_pracownik int
kod_produktu varchar(45)
data_sprzedazy datetime
nr_faktury_sprzedazy varchar(45)
nazwa_produktu varchar(200)
typ varchar(200)
wersja varchar(200)
opis text
opis_uszkodzenia text
data_przyjecia_reklamacji datetime
naprawa_na_miejscu bool
nazwa_firmy_zewn varchar(200)
data_przeslania date
data_zwrotu date

 

Tabela 6. Klienci_serwisu
Nazwa pola: Typ:
id_klient int
id_adres int
id_kontakt int
nazwa_firmy varchar(45)
regon varchar(45)
nip varchar(45)
nazwisko varchar(45)
imie varchar(45)
rodzaj_kllienta varchar(45)
czy_klient_serwisu bool

 

Tabela 7. Adresy_klientow_serwisu
Nazwa pola: Typ:
id_adres int
miasto varchar(45)
miejscowosc varchar(45)
wojewodztwo varchar(45)
powiat varchar(45)
kod_pocztowy varchar(45)
ulica varchar(45)
nr_domu varchar(45)
nr_lokalu varchar(45)

 

Tabela 8. Kontakty_klientow_serwisu
Nazwa pola: Typ:
id_kontakt int
nr_tel_1 varchar(45)
nr_tel_2 varchar(45)
fax varchar(45)
email varchar(45)
www varchar(45)

 

Tabela 9. Kategorie
Nazwa pola: Typ:
id_kategoria int
nazwa_kategorii varchar(100)

 

Tabela 10. Producenci
Nazwa pola: Typ:
id_producent int
nazwa_producenta varchar(100)

 

Tabela 11. Kategorie_producenci
Nazwa pola: Typ:
id_kategorie_producenci int
id_kategoria int
id_producent int

 

Tabela 12. Podzespoly
Nazwa pola: Typ:
id_podzespol int
id_kategorie_producenci int
nazwa_podzespolu varchar(45)
typ varchar(45)
wersja varchar(45)
opis varchar(45)
fotografia varchar(45)

 

Tabela 13. Egzemplarze_podzespolow
Nazwa pola: Typ:
id_egzemplarz int
id_podzespol int
nr_seryjny varchar(45)
data_zakupu datetime
data_uzycia datetime
cena_brutto_zakupu decimal(10,2)
czy_zastosowano bool
id_reklamacja int

 

Dobrym uzupełnieniem przedstawionych powyżej informacji jest artykuł pod tytułem „Przykładowa baza danych sklepu internetowego, diagram związków encji”. Warto również zapoznać się z innymi artykułami dotyczącymi bazy danych MySQL.

 

Projekt wykonali:

 

Warto przeczytać również:

Wybrane książki:

Książki Helion